Algemene gebruiksvoorwaarden van de site "lpa.be"

Geldig vanaf 1 september 2012


De huidige algemene gebruiksvoorwaarden (bekend als "AV") hebben betrekking op het juridische kader van de modaliteiten van de terbeschikkingstelling van de site en de diensten van Les Pas d'Agathe ASBL en om de voorwaarden voor toegang en gebruik te definiëren. diensten door "de gebruiker".

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar op de site onder het gedeelte "AV".

De AV moeten worden geaccepteerd door elke gebruiker die toegang tot de site wenst. Ze vormen het contract tussen de site en de gebruiker. Toegang tot de site door de gebruiker betekent dat hij deze AV accepteert. Hij verbindt zich er nu toe om aan deze voorwaarden te voldoen.

De site bevat een ledengedeelte.

Elke registratie of gebruik van de site impliceert acceptatie zonder enig voorbehoud of beperking van deze AV door de gebruiker. Bij registratie op de site via het registratieformulier accepteert elke gebruiker uitdrukkelijk deze AV door het vakje aan te vinken voor de volgende tekst: "Ik erken de AGV te hebben gelezen en begrepen en ik accepteer ze". In geval van niet-aanvaarding van de AV bepaald in dit contract, kan de gebruiker zich niet registreren op de site www.lpa.be en heeft hij geen toegang tot de speciale ruimte, alleen openbare informatie zal voor hem toegankelijk zijn.

Les Pas d’Agathe ASBL behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze AV op elk moment eenzijdig te wijzigen..

 

ARTIKEL 1: Wettelijke vermeldingen

De publicatiedirecteur van de site www.lpa.be is de voorzitter van « Les Pas d’Agathe ASBL ». De host van de site is het bedrijf HOSTPAPA (www.hostpapa.com).

 

ARTIKEL 2: Toegang tot de site

De site www.lpa.be geeft de gebruiker gratis toegang tot diensten :

 • informatie over de activiteiten van « Les Pas d’Agathe ASBL»,
 • abonnement op genoemde activiteiten (cursus, modules, événementen),
 • het delen en bekijken van foto's, video's en links met betrekking tot zijn activiteitens.

De site is gratis toegankelijk voor elke gebruiker met toegang tot internet. Alle kosten die de gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (computerhardware, software, internetverbinding, enz.) zijn op zijn verantwoordelijkheid. De niet-geregistreerde gebruiker heeft geen toegang tot de gereserveerde diensten, hiervoor moet hij zich registreren door het registratieformulier in te vullen. De niet-lid gebruiker heeft geen toegang tot diensten die aan leden zijn gewijd, hiervoor MOET hij zich hebben geabonneerd op het jaarlijkse lidmaatschap (elk jaar vernieuwbaar aan het begin van het seizoen).

Door ermee in te stemmen zich te registreren voor de gereserveerde diensten, verbindt de gebruiker zich ertoe oprechte en exacte informatie te verstrekken over zijn burgerlijke staat en zijn contactgegevens, in het bijzonder zijn e-mailadres en geboortedatum. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bijwerken van de verstrekte informatie. Hij krijgt te horen dat hij ze kan wijzigen door in te loggen op zijn gereserveerde ruimte.

Om toegang te krijgen tot de diensten, moet de gebruiker zich identificeren met zijn e-mailadres en wachtwoord dat hij tijdens de registratie heeft ingevoerd en die strikt persoonlijk zijn. Als zodanig is het verboden om deze openbaar te maken. Anders blijft hij als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan zal worden gemaakt. De gebruiker kan zich ook uitschrijven door naar de pagina "Contact met de secretaris van de vereniging" van zijn persoonlijke ruimte te gaan of door een e-mail te sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Dit zal binnen een redelijke termijn effectief zijn.

In geval van niet-naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden, zal de site www.lpa.be de mogelijkheid hebben om het account van een gebruiker op te schorten of zelfs te sluiten na een formele kennisgeving verzonden via elektronische weg en bleef zonder effect. Elke verwijdering van een account, om welke reden dan ook, resulteert in de volledige verwijdering van alle persoonlijke informatie van de gebruiker. Elke gebeurtenis als gevolg van een geval van overmacht die resulteert in een storing van de site of server en onderhevig is aan onderbreking of wijziging in geval van onderhoud, neemt geen verantwoordelijkheid op zich van www.lpa.be. In deze gevallen stemt de gebruiker ermee in om de uitgever niet aansprakelijk te stellen voor enige onderbreking of opschorting van de service, zelfs zonder kennisgeving. De gebruiker heeft de mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen met de site op het e-mailadres van de uitgever zoals vermeld in ARTIKEL 1.
  

ARTIKEL 3: Persoonsgegevens

De site biedt de gebruiker de verzameling en verwerking van persoonlijke informatie in overeenstemming met de Europese richtlijn: verordening nr. 2016/679, bekend als de algemene verordening gegevensbescherming (AGV).

Volgens deze verordening heeft de gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen zijn persoonlijke gegevens.

De gebruiker oefent dit recht uit :

 

ARTIKEL 4: Intellectueel eigendom

De merken, logo's, tekens en alle inhoud van de site (teksten, afbeeldingen, geluid ...) zijn beschermd door de Code of Intellectual Property en meer in het bijzonder door copyright. Elke weergave en / of reproductie en / of gedeeltelijke of volledige exploitatie van het merk "LPA.be" of "Les Pas d'Agathe", van welke aard dan ook, is volledig verboden.

De gebruiker moet de voorafgaande toestemming van de site vragen voor elke reproductie, publicatie, kopie van de verschillende inhoud. Hij verbindt zich ertoe de inhoud van de site in een strikt privéomgeving te gebruiken, elk gebruik voor commerciële en reclamedoeleinden is ten strengste verboden.

Het gebruikerslid dat inhoud heeft gepost en gedeeld (foto, video, hypertekstlink), blijft de eigenaar en is als enige verantwoordelijk voor deze inhoud. Hij kan deze inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en / of verwijderen. "Les Pas d'Agathe ASBL" behoudt zich echter het recht voor om door de gebruiker geplaatste inhoud te accepteren of te weigeren.

In dit verband zijn de mediaportfolio's, de media-ontvangers van de gebruikers, toegankelijk volgens:

 • de gebruikersklasse (openbaar, geregistreerd, lid, raad, beheerder, ...),
 • de gebruikersabonnement (cursus, module of événement).

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site door welk proces dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website, zou een inbreuk vormen die strafbaar is volgens de code voor intellectuele eigendom. Er wordt aan herinnerd dat de gebruiker die de beschermde inhoud reproduceert, kopieert of publiceert, de auteur en zijn bron moet vermelden.

 

ARTIKEL 5: Aansprakelijkheid

De bronnen van de informatie verspreid op de site www.lpa.be worden als betrouwbaar beschouwd, maar de site garandeert niet dat deze vrij is van defecten, fouten of weglatingen. De meegedeelde informatie wordt aangeboden voor informatieve en algemene doeleinden zonder contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan www.lpa.be niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen in de administratieve en wettelijke bepalingen die ontstaan ​​na publicatie. Evenzo kan de site niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op deze site.

De gebruiker zorgt ervoor dat zijn wachtwoord geheim blijft. Elke openbaarmaking van het wachtwoord, in welke vorm dan ook, is verboden. Hij neemt de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Bij het deponeren van een media, voor delen, blijft de gebruiker als enige verantwoordelijk voor de juridische gevolgen van de uitzending, zelfs als "Les Pas d'Agathe ASBL" impliciet of expliciet toestemming heeft gegeven voor de uitzending. De site wijst alle verantwoordelijkheid af.

De site www.lpa.be kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor virussen die de computer of computerapparatuur van de internetgebruiker kunnen infecteren na gebruik, toegang of downloaden van deze site. De verantwoordelijkheid van de site kan niet worden ingeroepen in geval van overmacht of het onvoorziene en onoverkomelijke feit van een derde partij.

 

ARTIKEL 6: Hyperlinks

Er kunnen hyperlinks op de site aanwezig zijn. De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij door op deze links te klikken de site www.lpa.be verlaat. Deze laatste heeft geen controle over de webpagina's waarnaar deze links leiden en kan in geen geval verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan.

 

ARTIKEL 7: Cookies

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site www.lpa.be automatisch een cookie op zijn browsersoftware kan worden geïnstalleerd.

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk door hun browser op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden opgeslagen en die nodig zijn voor het gebruik van www.lpa.be. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om iemand te identificeren. Een cookie bevat een unieke identificatie, willekeurig gegenereerd en dus anoniem. Sommige cookies vervallen aan het einde van het bezoek van de gebruiker, andere blijven bestaan.

De informatie in cookies wordt gebruikt om de site te verbeteren, bijvoorbeeld door :

 • waardoor een service het apparaat van de gebruiker kan herkennen, zodat deze niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft te geven, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen of een enquête in te vullen.
 • onthouden dat de gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord al heeft opgegeven, zodat hij deze niet opnieuw hoeft te doen op elke nieuwe pagina.
 • monitoren hoe gebruikers de services gebruiken, waardoor ze gemakkelijker te gebruiken zijn en voldoende kracht toewijzen om hun reactievermogen te waarborgensurveillant.
 • het analyseren van "geanonimiseerde" gegevens om te helpen begrijpen hoe gebruikers omgaan met de verschillende aspecten van online diensten en waardoor ze kunnen worden verbeterd.
Door de site te bezoeken, accepteert de gebruiker uitdrukkelijk het gebruik van cookies. Bij gebrek aan acceptatie wordt de gebruiker geïnformeerd dat bepaalde functionaliteiten of pagina's kunnen worden geweigerd. 
 
 

 

ARTIKEL 8: Publicatie door de gebruiker

Op de site kunnen leden, (het lidgebruiker status tegen betaling van een jaarlijks abonnement) media (foto's, video's of hyperlinks) publiceren als onderdeel van de rechten van de mediaportfolio's. Een mediaportfolio kan verschillende toegangscriteria hebben, afhankelijk van:

 • de gebruikersklasse (openbaar, geregistreerd, lid, raad, beheerder, ...),
 • het abonnement van de gebruiker op de activiteiten van "Les Pas d'Agathe ASBL" (cursus, modules, training of evenement).

In zijn publicaties verbindt het Lid zich ertoe zich te houden aan de regels van Netiquette (regels van goed gedrag van internet) en de geldende rechtsregels. De site kan moderatie uitoefenen op publicaties en behoudt zich het recht voor om hun plaatsing te weigeren, zonder dit aan het lid te hoeven rechtvaardigen. Het lid blijft de houder van al zijn intellectuele eigendomsrechten. Maar door een publicatie op de site te publiceren, geeft het de uitgeverij het niet-exclusieve en vrije recht om haar publicatie te vertegenwoordigen, reproduceren, aanpassen, wijzigen, verspreiden en verspreiden, rechtstreeks of door een geautoriseerde derde partij, wereldwijd, op elke medium (digitaal of fysiek), voor de duur van het intellectuele eigendom.

Het lid staat met name het recht toe om zijn publicatie op internet en op mobiele telefoonnetwerken te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe de naam van het lid bij elk gebruik van zijn publicatie te vermelden. Alle inhoud die door de gebruiker wordt geplaatst, is zijn eigen verantwoordelijkheid. De gebruiker verbindt zich ertoe geen online-inhoud te plaatsen die de belangen van derden zou kunnen schaden. Elke juridische actie die door een benadeelde derde tegen de site wordt ingesteld, komt voor rekening van de gebruiker. Gebruikersinhoud kan op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving door de site worden verwijderd of gewijzigd.

 

ARTIKEL 9: Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Bij gebrek aan een minnelijke schikking van een geschil tussen de partijen, zullen de Belgische rechtbanken, gevestigd te Brussel, als enige bevoegd zijn. Voor alle vragen over de toepassing van deze AV kunt u contact opnemen met de secretaris van "Les Pas d'Agathe ASBL" via het contactformulier.