Interne regelgeving

 

 1. Algemene organisatie van de vereniging

  1. Algemeen

   1. "Les Pas d'Agathe asbl" is een vereniging die voldoet aan de wet op non-profitorganisaties.
   2. De statuten van de vereniging beschrijven haar zakelijke doel.
   3. Deze interne regels, later I.R. genoemd, regelen de algemene werking en relaties in de club.
   4. Overeenkomstig de wet inzake non-profitorganisaties wordt de vereniging bestuurd door een raad van bestuur, die tijdens de gewone algemene vergadering ten minste eenmaal per jaar aan de effectieve leden moet rapporteren.
  2. De bijdragen

   1. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het lidmaatschap van de club, de prijs van de cursussen en de verschillende activiteiten die door de club worden georganiseerd.
   2. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het verzamelen van registraties en betalingen, en zorgt er vervolgens voor dat alleen leden in volgorde van betaling lessen en trainingen bijwonen. Controle van de lidmaatschapskaart kan op elk moment worden uitgevoerd door een lid van de Raad van Bestuur.
   3. De registratie sluit tijdens de derde week van de sessie. Na deze periode worden de verschuldigde bedragen voor deelname aan de cursussen met 10% verhoogd.
   4. Verzoeken om volledige of gedeeltelijke terugbetaling van cursusregistratie blijven ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur. Het bedrag van het lidmaatschap van een clublid wordt niet terugbetaald.
  3. De lessen

   1. De cursusroosters worden door de Raad van Bestuur van de vereniging op de meest geschikte manier opgesteld, rekening houdend met de verschillende beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden, zoals het aantal en de beschikbaarheid van docenten, kamers, het aantal 'ingeschreven voor cursussen, ...
   2. De schema's kunnen tijdens het seizoen worden gewijzigd en dit in het algemeen belang van de club.
   3. De inhoud van de cursussen en hun niveau worden bepaald door de Raad van Bestuur in samenwerking met de docenten.
   4. Hoogleraren worden per sessie ingehuurd en dit alleen als de sessie voldoende deelnemers heeft. Dit geschaafde aantal wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
 2. De leden

  1. Algemeen

   1. Een lid is een persoon die het lidmaatschap van een "clubleden" heeft betaald.
   2. Leden hoeven niet geregistreerd te zijn voor een cursus.
   3. Voor de goede orde van de vereniging moet elk lid deze I.R. evenals de andere instructies die de Raad van Bestuur zou geven. Gevallen van ernstig verzuim worden beoordeeld door de Raad van Bestuur en kunnen leiden tot uitsluiting.
   4. Registratie is vereist om deel te nemen aan de cursussen. Alleen leden die zich hebben ingeschreven voor een cursus en in betalingsopdracht hebben recht op deelname.
   5. Leden die voor een cursus zijn ingeschreven, moeten de planningen zoveel mogelijk respecteren. Toegang tot het cursuslokaal is niet toegestaan ​​voor het einde van de vorige cursus. Deelnemers aan wie de cursus is beëindigd, wordt verzocht de kamer snel te verlaten, zodat de volgende cursus van kracht blijft.
   6. Wederzijdse hulp wordt aangemoedigd tussen leden om beter te leren.
   7. Elk lid heeft recht op toegang tot de verschillende activiteiten die door de club worden georganiseerd, behalve lessen en trainingen die specifiek zijn voorbehouden aan een type lid of uitzonderlijke gevallen die door de raad van bestuur worden genoemd.
   8. Alle leden zijn uitgenodigd om te helpen bij het organiseren van activiteiten.
  2. Volledige leden

   1. Elk lid met minstens één jaar anciënniteit kan een volwaardig lid worden na instemming van de raad van bestuur.
   2. De effectieve leden helpen en ondersteunen de Raad van Bestuur bij het organiseren van activiteiten.
   3. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden uitgebreid tot leden om onderling overeenstemming te bereiken over de algemene organisatie van de activiteiten van de club, waarbij de raad van bestuur soeverein blijft.
   4. In overeenstemming met de wet inzake non-profitorganisaties worden volledige leden bij naam uitgenodigd voor algemene vergaderingen.
   5. Volledige leden zijn vrijwilligers.
 3. De raad van bestuur

  1. De Raad van Bestuur wordt gekozen door de Algemene Vergadering.
  2. De functies van president, vice-president, penningmeester en secretaris worden door de beheerders onderling toegewezen.
  3. De Raad van Bestuur vergadert over het algemeen één keer per maand en ten minste één keer per kwartaal.
  4. De Raad van Bestuur stemt met gewone meerderheid.
  5. Overeenkomstig de wet inzake non-profitorganisaties is de Raad van Bestuur verenigd in de beslissingen die daarin worden genomen. De beheerders moeten deze beslissingen voor de leden verdedigen.
  6. De beheerders zijn vrijwilligers.
 4. Basisregels

  1. Algemeen

   1. Roken is verboden in de gebouwen van de vereniging.
   2. De Raad van Bestuur blijft verantwoordelijk voor de toegang tot de lokalen die door de vereniging worden gebruikt en kan een persoon uitsluiten zonder rechtvaardiging, en dit zonder verplichting tot schadevergoeding.
   3. Lidmaatschapskaarten zijn nominatief en moeten worden voorgelegd op verzoek van een lid van de raad van bestuur of een professor.
   4. Het is niet toegestaan ​​om tijdens trainingen en activiteiten drankjes of persoonlijke snacks mee te nemen als de club voor drankjes of een bar zorgt.
   5. De toestemming om foto's of films te maken moet het onderwerp zijn van een algemene overeenkomst van de personen die waarschijnlijk zullen worden gefilmd of gefotografeerd, evenals leraren met betrekking tot cursussen. Voor alle andere clubactiviteiten kan toestemming worden verkregen van de voorzitter van de raad van bestuur of, bij afwezigheid, van een ander lid van de raad van bestuur. Het gebruik van deze foto's en video's moet de bescherming van de privacy respecteren, en met name artikel 8, punt 1, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (1) en artikel 10 van de Belgische wet inzake auteursrechten en naburige rechten (2).
   6. Leden kunnen, voor informatie en contactdoeleinden, mensen uitnodigen om onze evenementen bij te wonen. Voor om deel te nemen aan een cursus, moet de raad van bestuur vooraf toestemming geven.
  2. Geluidsapparatuur.

   1. De hifi-apparatuur en cd's kunnen alleen worden gebruikt voor clubactiviteiten.
  3. geschillen

   1. De Raad van Bestuur is soeverein en bemiddelt, met betrekking tot elk probleem tussen leden en leraren of met betrekking tot de toegang tot de lokalen waar cursussen, trainingen en activiteiten worden georganiseerd door de vereniging. voor zowel leden als niet-leden.
   2. De Raad van Bestuur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor diefstal, verslechtering of opzettelijke of onopzettelijke aantasting van een ander lid en dit lid kan zich niet keren tegen de vereniging.

 

 

 

(1) Iedereen heeft het recht op respect voor zijn privé- en gezinsleven, zijn huis en zijn correspondentie.
(2 ) Noch de auteur, de eigenaar van een portret, noch enige andere bezitter of houder van een portret heeft het recht om het te reproduceren of aan het publiek te communiceren zonder de toestemming van de vertegenwoordigde persoon of die van zijn begunstigden gedurende twintig jaar na zijn dood.

Onthoud echter dat de jurisprudentie uitzonderingen op deze bepalingen toestaat.